Подготовката на студентите по специалността “Промишлена топлоенергетика” е на базата на три групи дисциплини: фундаментални, общоинженерни и специални. Фундаментални дисциплини: Математика; Физика; Информатика; Чужд език. Общоинженерни дисциплини: Материалознание; Техническо документиране; Техническа механика; Електротехника и електроника; Съпротивление на материалите; Машинни елементи; Термодинамика и топлопренасяне; Механика на флуидите; Помпи, компресори и вентилатори; Топлотехнически измервания и уреди. Специални дисциплини: Горивна техника и технологии; Ядрена техника и технологии; Отоплителна и климатична техника и технологии; Парни и газови турбини; Енергийни съоръжения в ядрени енергийни централи; Технологични системи и съоръжения в ТЕЦ; Енергийни парогенератори; Електрообзавеждане на промишлено предприятие; Норми за проектиране и експлоатация в енергетиката; Топлоснабдяване и газоснабдяване; Водоподготовка и водохимичен режим на топлоенергийни системи; Икономика на енергетиката и енергийна ефективност; Регулиране и управление на топлинни процеси; Управление и енергийно оползотворяване на отпадъците; Системи и устройства за опазване на околната среда; Ел. част на ТЕЦ; Възобновяеми и вторични енергийни източници и технологии и алтернативни горива; Ядрена безопасност и радиационна защита, Техническа диагностика на енергийни системи и съоръжения. В процеса на обучение, освен аудиторните занятия, които включват лекционни курсове и семинарни упражнения, особено внимание се обръща и на практическата подготовка. В учебния план са включени занятия под формата на лабораторни упражнения, като е осигурена и необходимата материално-техническа база. В учебните програми на част от изучаваните дисциплини е предвидено изпълнение на конкретна техническа задача под формата на курсова работа или курсов проект. С помощта на индивидуално поставените задачи, студентите придобиват знания и умения за самостоятелно разработване на техническа документация, включваща изчислителна и графична част и обяснителна записка. Тази подготовка осигурява както нужната професионална компетентност за реализация в практиката, така и знания за продължаване на образованието в по-висока образователно-квалификационна степен.