Преминаване към отдалечено обучение

Преминаване към отдалечено обучение

от System Administrator -
Number of replies: 0

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО и Заповед № РД – 01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, със заповед № 3601/28.10.2020 г.  Ректорът на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов въвежда следните нови мерки с цел ограничаване на опасността от разпространение на СОVID-19 (коронавирус):

1. Преустановява се присъствения учебен процес във всички звена в ТУ-София, считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. и се преминава в отдалечена форма на обучение, като се допуска преподавателите да водят занятия извън работните си места.

2. Въведеният контролиран достъп до учебните, спортно-оздравителните и административните сгради на ТУ - София продължава, като влизащите се записват в присъствени списъци при охранителите в съответния блок, като вписват и актуален номер на мобилен телефон, а при напускане на сградата се отписват. В сградите не се допускат външни лица.

3. Допускат се присъствени мероприятия само при участие до 30 човека. Във всички останали случаи мероприятието се провежда неприсъствено или се отлага.

4. Всички служби и администрация, вкл. в изнесените звена, колежи и училища продължават да работят в присъствена форма.

5. Всички установени носители на COVID-19 са длъжни в най-кратък срок да информират прекия си ръководител, предоставяйки копие от медицинския документ по електронната поща. Всички карантирани по други причини също информират в писмен вид (вкл. по електронна поща) прекия си ръководител в най-кратък срок, вкл. за периода на карантината и обоснованото основание съгласно заповедите на Министъра на здравеопазването.

6. Изменение на графика на работното време на отделни служители се допуска с писмено разрешение от Главния секретар.

7. На работните места следва да се ограничат неналожителните контакти и да се спазва дистанция от не по-малко 1,5 метра между служителите.

8. Домакините на блоковете трябва стриктно да съблюдават и прилагат утвърдения алгоритъм за дезинфекционни мероприятия на работните места.

9. Ръководителите на административните структури следва да провеждат периодичен инструктаж на персонала за спазване на хигиенните правила.

10. Всички преподаватели, студенти, докторанти и служители са длъжни да носят маска (шлем), прикриваща носа и устата в общите закрити части на учебните сгради, общежитията, библиотеката и др.

11. Ползването на студентските столове, кафетата и бюфетите на територията на университета се осъществява при спазване на публикуваните на интернет страницата на МЗ и БАБХ препоръки.